Mateřská škola
Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450

Fulltextové vyhledávání

O školce

Naše Mise

Vzděláváme - prožitkem a hrou

Vychováváme - citlivě a příkladem

Spolupracujeme - se všemi, kteří mohou dětem přispět k jejich rozvoji

Jsme tu pro děti a jejich rodiče a máme společný cíl

Informace o školce

MŠ Brožíkova byla otevřena jako šestitřídní v roce 1976 na sídlišti Polabiny IV.,nový pavilon, sloužící jako sedmá třída, byl vybudován v roce 2010. MŠ je včleněna do příjemného prostředí na konci sídliště před tenisovými kurty nedaleko řeky Labe. Je obklopena rozsáhlou zahradou s množstvím zeleně a vhodným vybavením pro činnosti dětí. Areál mateřské školy tvoří pět samostatných pavilonů.  Hospodářský pavilon slouží jako technické zázemí a kanceláře, v dalších budovách jsou třídy pro děti MŠ. Severní stranu budov obklopuje dopravní hřiště s přenosnými dopravními značkami a garáží s vozovým parkem.

Všichni zaměstnanci se snaží rozvíjet děti přirozenými a jim blízkými činnostmi. Vždyť pohyb, zpěv, pohádky, práce, malování, humor - to vše dělá školu tím, čím má být.

Do tříd Měsíček, Hvězdička, Berušky, Myšky, Mravenci, Čmeláci jsou děti zařazovány podle věku, ale přihlíží se i k požadavkům a přáním rodičů, k respektování sourozeneckých a přátelských vazeb dětí. Alternativní třída Sluníčko s prvky waldorfské pedagogiky má smíšené oddělení pro děti ve věku od 3 do 6 let. Tato třída zajišťuje specifický program za aktivní účasti rodičů po celý rok.

Zřizovatelem MŠ je statutární město Pardubice.


 

Provoz naší  MŠ:

Pondělí 6:30 - 18:30
Úterý
6:30 - 18:30
Středa 6:30 - 18:30
Čtvrtek 6:30 - 17:00
Pátek 6:30 - 17:00

Prodloužený provoz v pondělí, úterý a středu do 18:30 hodin se týká pouze rodičů s pracovní dobou delší, než do 17:00 hodin.

Využití prodlouženého provozu je možné po předcházející vzájemné domluvě na třídách.

Provoz jednotlivých tříd je vyvěšen na nástěnkách.


Pracujeme podle schváleného Školního vzdělávacího programu "Pramínek"a na něj navazujících třídních vzdělávacích programů.

Naším krédem jsou slova J. A. Komenského:"Více než věděním je třeba děti zaměstnávat uměním".


 

Aktivity

 • Profesionalita a laskavý přístup všech pedagogických pracovnic pečujících o Vaše děti
 • účast předškolních dětí ve škole v přírodě  
 • hra na zobcovou flétnu "veselé pískání a zdravé dýchání" individuálně na třídách 
 • "učíme se anglicky" - pod vedením zkušené lektorky
 • logopedická prevence "Brousíme si jazýčky"
 • taneční a pěvecký kroužek "Pramínek", který pravidelně vystupuje při festivalech "Zrcadlo umění"
 • pravidelné školní výlety, plavba na lodi Arnošt, návštěvy Ekocentra Paleta 
 • Tenisová škola Jana Ševečka - zajišťujeme tréninky v dopoledních hodinách - jednou týdně ( pro děti předškolní ze třídy Mravenci a Čmeláci, pro děti 4-5leté ze třídy Myšky, Sluníčko)
 • pro velkou radost dětí oslavujeme - Příjezd svatého Martina na živém koni s lampionovým průvodem, programem pro děti a  veřejnost
 • roční slavnosti alternativní třídy - Příjezd svatého Martina, Adventní spirála, průvod Tří králů, Masopustní karneval, Vynášení Morany, Svatojánská slavnost  
 • návštěvy v 1. třídách ZŠ
 • návštěvy kulturních představení  -  divadla, koncerty, výstavy, vystoupení kouzelníků, 
  vystoupení zvířátek.... 
 • spolupracujeme s LŠU, ZUŠ
 • pěvecké, pracovní a výtvarné činnosti využíváme při vystoupeních pro rodiče (besídky, rozloučení s předškoláky, výstavy, výtvarné soutěže...)
 • oslavy významných dnů v MŠ- Světový den zvířat, Slavnost svatého Martina, Vítání jaraDen Země, Den dětí
 • ukázka výcviku dravců, beseda s městskou policií
 • zaměřujeme se také na zdravotnickou a protidrogovou prevenci s využitím literatury
  "Panenka Jablenka a kluk Viktor" a dalších námětových her
 • účastníme se ekologických akcí  Recyklohraní
 • sběr v naší MŠ je zaměřen na papír, lepenku, víčka od PET lahví, PET lahve, baterie
 • v zimním období lyžařský kurz , plavecký kurz,v jarním období cyklokurz a in-line kurz ( pro děti od 4 let)
 • dětský aerobic v MŠ ( pro děti od 4 let)

 Jsme zapojeni do projektu:

Projekt (název, registrační číslo): Personální podpora - Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001299

Výše podpory - 596 104 Kč

 „Tento projekt je spolufinancován EU.“

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2017

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2018

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

Vybrané aktivity :

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to

zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.EU chůvy.png


 Dále spolupracujeme na projektech:

Celé česko čte dětem          Plnime program SZS

 

 

Platby - stravné a školné (úplata za pobyt v MŠ)

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY (školní rok 2016- 2017)


Stravování se řídí výživovými normami, které jsou přílohou č. 2, vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.
MŠ zajišťuje stravování vlastní provozovnou. Má školní jídelnu, která jídla sama připravuje a vydává. Pro všechny děti jsou během celého pobytu v MŠ zajištěny tekutiny v rámci denního pitného režimu. První den nemoci dítěte, pokud není omluveno do 7,30 hodin, se považuje za pobyt v MŠ a dítě má nárok na odebrání stravy. Stravu si můžete vyzvednout , do vlastních nádob , v době od 11.50 hodin v šatnách jednotlivých tříd.

Omluvy dětí můžete hlásit i na emailvedouci.sj@msbrozikova.cz

Cena stravy celodenní:    693,-Kč (ranní svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim), 21x33,-Kč.
Cena stravy polodenní:    546,-Kč
(ranní svačina, oběd, pitný režim), 21x26,-Kč.


Cena úplaty: pro školní rok 2016/2017 činí 400,-Kč.

(Předškoláci úplatu neplatí, děti s odkladem školní docházky úplatu platí.)

Tedy měsíční záloha celodenní činí 1093,-Kč a polodenní 946,-Kč.

Pokud si pro jídlo zákonný zástupce nepřijde, strava propadá a je nabídnuta ostatním dětem jako přídavek.
Pokud své dítě do 7,30 hodin neodhlásíte, předpokládáme, že do MŠ přijdete do 8,30 hod. !

Za školské služby je povinen zaplatit v uvedené výši každý, jehož dítě je do MŠ přihlášeno /není závislé na docházce/. Platby záloh na stravné a úplatu musí být uhrazeny nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce, kterého se platba týká. Vyúčtování stravného je prováděno k poslednímu prosinci a srpnu. Přeplatky stravného jsou vypláceny bezhotovostně 2x ročně na účet, ze kterého přicházejí platby, počátkem následujícího měsíce
Absence úhrady může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.
Zálohy na stravné a úplatu za školské služby se hradí převodem z účtu na účet jídelny mateřské školy u Komerční banky, č.ú.: 22832561/0100. Při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol 3717..., do popisu pro příjemce uveďte jméno dítěte.

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5