Mateřská škola
Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450

Fulltextové vyhledávání

O školce

Naše Mise

Vzděláváme - prožitkem a hrou

Vychováváme - citlivě a příkladem

Spolupracujeme - se všemi, kteří mohou dětem přispět k jejich rozvoji

Jsme tu pro děti a jejich rodiče a máme společný cíl

Informace o školce

MŠ Brožíkova byla otevřena jako šestitřídní v roce 1976 na sídlišti Polabiny IV.,nový pavilon, sloužící jako sedmá třída, byl vybudován v roce 2010. MŠ je včleněna do příjemného prostředí na konci sídliště před tenisovými kurty nedaleko řeky Labe. Je obklopena rozsáhlou zahradou s množstvím zeleně a vhodným vybavením pro činnosti dětí. Areál mateřské školy tvoří pět samostatných pavilonů.  Hospodářský pavilon slouží jako technické zázemí a kanceláře, v dalších budovách jsou třídy pro děti MŠ. Severní stranu budov obklopuje dopravní hřiště s přenosnými dopravními značkami a garáží s vozovým parkem.

Všichni zaměstnanci se snaží rozvíjet děti přirozenými a jim blízkými činnostmi. Vždyť pohyb, zpěv, pohádky, práce, malování, humor - to vše dělá školu tím, čím má být.

Do tříd Měsíček, Hvězdička, Berušky, Myšky, Mravenci, Čmeláci jsou děti zařazovány podle věku, ale přihlíží se i k požadavkům a přáním rodičů, k respektování sourozeneckých a přátelských vazeb dětí. Alternativní třída Sluníčko s prvky waldorfské pedagogiky pro děti ve věku od 2 do 6 let. Tato třída zajišťuje specifický program za aktivní účasti rodičů po celý rok.

Zřizovatelem MŠ je statutární město Pardubice.


 

Provoz naší  MŠ:

Pondělí 6:30 - 18:30
Úterý
6:30 - 18:30
Středa 6:30 - 18:30
Čtvrtek 6:30 - 17:00
Pátek 6:30 - 17:00

Prodloužený provoz v pondělí, úterý a středu do 18:30 hodin se týká pouze rodičů s pracovní dobou delší, než do 17:00 hodin.

Využití prodlouženého provozu je možné po předcházející vzájemné domluvě na třídách.

Provoz jednotlivých tříd je vyvěšen na nástěnkách.


Pracujeme podle schváleného Školního vzdělávacího programu "Já a ty, my spolu objevujeme svět" a na něj navazujících třídních vzdělávacích programů. 

Aktivity

 • Profesionalita a laskavý přístup všech pedagogických pracovnic pečujících o Vaše děti
 • účast předškolních dětí ve škole v přírodě  
 • hra na zobcovou flétnu "veselé pískání a zdravé dýchání" individuálně na třídách 
 • "učíme se anglicky" - pod vedením zkušené lektorky
 • logopedická prevence "Brousíme si jazýčky"
 • taneční a pěvecký kroužek "Pramínek", který pravidelně vystupuje při festivalech "Zrcadlo umění"
 • pravidelné školní výlety, plavba na lodi Arnošt, návštěvy Ekocentra Paleta 
 • Tenisová škola Jana Ševečka - zajišťujeme tréninky v dopoledních hodinách - jednou týdně ( pro děti předškolní ze třídy Mravenci a Čmeláci, pro děti 4-5leté ze třídy Myšky, Sluníčko)
 • pro velkou radost dětí oslavujeme - Příjezd svatého Martina na živém koni s lampionovým průvodem, programem pro děti a  veřejnost
 • roční slavnosti alternativní třídy - Příjezd svatého Martina, Adventní spirála, průvod Tří králů, Masopustní karneval, Vynášení Morany, Svatojánská slavnost  
 • návštěvy v 1. třídách ZŠ
 • návštěvy kulturních představení  -  divadla, koncerty, výstavy, vystoupení kouzelníků, 
  vystoupení zvířátek.... 
 • spolupracujeme s LŠU, ZUŠ
 • pěvecké, pracovní a výtvarné činnosti využíváme při vystoupeních pro rodiče (besídky, rozloučení s předškoláky, výstavy, výtvarné soutěže...)
 • oslavy významných dnů v MŠ- Světový den zvířat, Slavnost svatého Martina, Vítání jaraDen Země, Den dětí
 • ukázka výcviku dravců, beseda s městskou policií
 • zaměřujeme se také na zdravotnickou a protidrogovou prevenci s využitím literatury
  "Panenka Jablenka a kluk Viktor" a dalších námětových her
 • účastníme se ekologických akcí  Recyklohraní
 • sběr v naší MŠ je zaměřen na papír, lepenku, víčka od PET lahví, PET lahve, baterie
 • v zimním období lyžařský kurz , plavecký kurz,v jarním období cyklokurz a in-line kurz ( pro děti od 4 let)
 • dětský aerobic v MŠ ( pro děti od 4 let)

 Jsme zapojeni do projektu:

Projekt (název, registrační číslo):Personální podpora - MŠ Brožíkova, Pardubice

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010079

VÝŠE PODPORY – 751 842,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2019

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností


Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

Vybrané aktivity:

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

 EU chůvy.png

 


 Dále spolupracujeme na projektech:

Výzkum rozvoje matematických kompetencí u předškolních dětí

Mateřská škola je ve školním roce 2017/2018 zapojena do výzkumu matematických kompetencí u předškolních dětí prostřednictvím herně vzdělávací aplikace. Výzkum je realizován ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a zabývá se novými možnostmi rozvoje rozumových dovedností u předškolních dětí a analýzou přínosu využívání nových technologií ve výuce prostřednictvím odborně sestavených materiálů.

 

 

Celé česko čte dětem          Plnime program SZS

 

 

InFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Cena stravy celodenní: 693,-Kč (přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim)
21 × 33,-Kč
 
   Cena stravy dětí, které během školního roku dovrší 7let celodenní: 714,-Kč
21×34,-Kč
 
Cena stravy polodenní: 546,-Kč (přesnídávka, oběd, pitný režim)
21 × 26,- Kč
 
   Cena stravy dětí, které během školního roku dovrší 7let polodenní: 567,-Kč
21×27,-Kč
 
(polodenní = pokud dítě odchází z MŠ pravidelně celý měsíc po obědě)
 
   Cena úplaty školného: pro školní rok 2018/2019 činí: 475,-Kč/měsíc
 
Cena celkem za měsíc: Celodenní = 1 168,-Kč (7letý 1 189,-Kč)
                                       Polodenní = 1 021,-Kč (7letý 1 042,-Kč)
 
Úplatu za vzdělávání je povinen zaplatit v uvedené výši každý, jehož dítě je do MŠ přihlášeno (není závislé na docházce).
Předškoláci a děti s odkladem školní docházky platí pouze stravné.
 Ostatní děti úplatu za vzdělávání (školné) hradí.
 
   Zákonný zástupce souhlasí s úhradou platby stravného i školného a to do 20. dne předcházejícího měsíce, kterého se  platba týká.
 
   Vyúčtování stravného je prováděno k poslednímu prosinci a srpnu. Přeplatky stravného jsou vypláceny bezhotovostně během ledna a září na účet, ze kterého platby přicházejí.
 
Absence úhrady může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ (viz. Školní řád).
 
Zálohy na stravné a úplatu za vzdělávání se hradí převodem z účtu na účet mateřské školy
u Komerční banky: č.ú.22832561/0100 + variabilní symbol, který vám přidělí vedoucí školní jídelny.
 
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení Vašeho dítěte.
 
Při změně čísla účtu, přijďte prosím do kanceláře, vyplnit: „Prohlášení o změně čísla účtu“.
 
      Případné dotazy ohledně stravování na e-mail. adrese: vedouci.sj@msbrozikova.cz, nebo
      telefonu 606890714, 466799170.
 
   Děti omlouvejte do 7,30 hodin na uvedených kontaktech.
 

 

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
Uzavření MŠ
16
Uzavření MŠ
17
Uzavření MŠ
18
Uzavření MŠ
19
Uzavření MŠ
20
Uzavření MŠ
21
Uzavření MŠ
22
Uzavření MŠ
23
Uzavření MŠ
24
Uzavření MŠ
25
Uzavření MŠ
26
Uzavření MŠ
27
Uzavření MŠ
28
Uzavření MŠ
29
Uzavření MŠ
30
Uzavření MŠ
31
Uzavření MŠ
1
Uzavření MŠ
2
Uzavření MŠ
3
Uzavření MŠ
4
Uzavření MŠ