Mateřská škola
Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450

Fulltextové vyhledávání

O školce

Naše Mise

Vzděláváme - prožitkem a hrou

Vychováváme - citlivě a příkladem

Spolupracujeme - se všemi, kteří mohou dětem přispět k jejich rozvoji

Jsme tu pro děti a jejich rodiče a máme společný cíl

Informace o školce

MŠ Brožíkova byla otevřena jako šestitřídní v roce 1976 na sídlišti Polabiny IV.,nový pavilon, sloužící jako sedmá třída, byl vybudován v roce 2010. MŠ je včleněna do příjemného prostředí na konci sídliště před tenisovými kurty nedaleko řeky Labe. Je obklopena rozsáhlou zahradou s množstvím zeleně a vhodným vybavením pro činnosti dětí. Areál mateřské školy tvoří pět samostatných pavilonů.  Hospodářský pavilon slouží jako technické zázemí a kanceláře, v dalších budovách jsou třídy pro děti MŠ. Severní stranu budov obklopuje dopravní hřiště s přenosnými dopravními značkami a garáží s vozovým parkem.

Všichni zaměstnanci se snaží rozvíjet děti přirozenými a jim blízkými činnostmi. Vždyť pohyb, zpěv, pohádky, práce, malování, humor - to vše dělá školu tím, čím má být.

Do tříd Měsíček, Hvězdička, Berušky, Myšky, Mravenci, Čmeláci jsou děti zařazovány podle věku, ale přihlíží se i k požadavkům a přáním rodičů, k respektování sourozeneckých a přátelských vazeb dětí. Alternativní třída Sluníčko s prvky waldorfské pedagogiky pro děti ve věku od 2 do 6 let. Tato třída zajišťuje specifický program za aktivní účasti rodičů po celý rok.

Zřizovatelem MŠ je statutární město Pardubice.


 

Provoz naší  MŠ:

Pondělí 6:30 - 18:30
Úterý
6:30 - 18:30
Středa 6:30 - 18:30
Čtvrtek 6:30 - 17:00
Pátek 6:30 - 17:00

Prodloužený provoz v pondělí, úterý a středu do 18:30 hodin se týká pouze rodičů s pracovní dobou delší, než do 17:00 hodin.

Využití prodlouženého provozu je možné po předcházející vzájemné domluvě na třídách.

Provoz jednotlivých tříd je vyvěšen na nástěnkách.


Pracujeme podle schváleného Školního vzdělávacího programu "Já a ty, my spolu objevujeme svět" a na něj navazujících třídních vzdělávacích programů. 

Aktivity

 • Profesionalita a laskavý přístup všech pedagogických pracovnic pečujících o Vaše děti
 • účast předškolních dětí ve škole v přírodě  
 • hra na zobcovou flétnu "veselé pískání a zdravé dýchání" individuálně na třídách 
 • "učíme se anglicky" - pod vedením zkušené lektorky
 • logopedická prevence "Brousíme si jazýčky"
 • taneční a pěvecký kroužek "Pramínek", který pravidelně vystupuje při festivalech "Zrcadlo umění"
 • pravidelné školní výlety, plavba na lodi Arnošt, návštěvy Ekocentra Paleta 
 • Tenisová škola Jana Ševečka - zajišťujeme tréninky v dopoledních hodinách - jednou týdně ( pro děti předškolní ze třídy Mravenci a Čmeláci, pro děti 4-5leté ze třídy Myšky, Sluníčko)
 • pro velkou radost dětí oslavujeme - Příjezd svatého Martina na živém koni s lampionovým průvodem, programem pro děti a  veřejnost
 • roční slavnosti alternativní třídy - Příjezd svatého Martina, Adventní spirála, průvod Tří králů, Masopustní karneval, Vynášení Morany, Svatojánská slavnost  
 • návštěvy v 1. třídách ZŠ
 • návštěvy kulturních představení  -  divadla, koncerty, výstavy, vystoupení kouzelníků, 
  vystoupení zvířátek.... 
 • spolupracujeme s LŠU, ZUŠ
 • pěvecké, pracovní a výtvarné činnosti využíváme při vystoupeních pro rodiče (besídky, rozloučení s předškoláky, výstavy, výtvarné soutěže...)
 • oslavy významných dnů v MŠ- Světový den zvířat, Slavnost svatého Martina, Vítání jaraDen Země, Den dětí
 • ukázka výcviku dravců, beseda s městskou policií
 • zaměřujeme se také na zdravotnickou a protidrogovou prevenci s využitím literatury
  "Panenka Jablenka a kluk Viktor" a dalších námětových her
 • účastníme se ekologických akcí  Recyklohraní
 • sběr v naší MŠ je zaměřen na papír, lepenku, víčka od PET lahví, PET lahve, baterie
 • v zimním období lyžařský kurz , plavecký kurz,v jarním období cyklokurz a in-line kurz ( pro děti od 4 let)
 • dětský aerobic v MŠ ( pro děti od 4 let)

 Jsme zapojeni do projektu:

Projekt (název, registrační číslo):Personální podpora - MŠ Brožíkova, Pardubice

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010079

VÝŠE PODPORY – 751 842,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2019

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností


Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

Vybrané aktivity:

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

 EU chůvy.png

 


 Dále spolupracujeme na projektech:

Výzkum rozvoje matematických kompetencí u předškolních dětí

Mateřská škola je ve školním roce 2017/2018 zapojena do výzkumu matematických kompetencí u předškolních dětí prostřednictvím herně vzdělávací aplikace. Výzkum je realizován ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a zabývá se novými možnostmi rozvoje rozumových dovedností u předškolních dětí a analýzou přínosu využívání nových technologií ve výuce prostřednictvím odborně sestavených materiálů.

 

 

Celé česko čte dětem          Plnime program SZS

 

 

InFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Cena stravy celodenní: 693,-Kč (přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim)
21 × 33,-Kč
 
   Cena stravy dětí, které během školního roku dovrší 7let celodenní: 714,-Kč
21×34,-Kč
 
Cena stravy polodenní: 546,-Kč (přesnídávka, oběd, pitný režim)
21 × 26,- Kč
 
   Cena stravy dětí, které během školního roku dovrší 7let polodenní: 567,-Kč
21×27,-Kč
 
(polodenní = pokud dítě odchází z MŠ pravidelně celý měsíc po obědě)
 
   Cena úplaty školného: pro školní rok 2018/2019 činí: 475,-Kč/měsíc
 
Cena celkem za měsíc: Celodenní = 1 168,-Kč (7letý 1 189,-Kč)
                                       Polodenní = 1 021,-Kč (7letý 1 042,-Kč)
 
Úplatu za vzdělávání je povinen zaplatit v uvedené výši každý, jehož dítě je do MŠ přihlášeno (není závislé na docházce).
Předškoláci a děti s odkladem školní docházky platí pouze stravné.
 Ostatní děti úplatu za vzdělávání (školné) hradí.
 
   Zákonný zástupce souhlasí s úhradou platby stravného i školného a to do 20. dne předcházejícího měsíce, kterého se  platba týká.
 
   Vyúčtování stravného je prováděno k poslednímu prosinci a srpnu. Přeplatky stravného jsou vypláceny bezhotovostně během ledna a září na účet, ze kterého platby přicházejí.
 
Absence úhrady může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ (viz. Školní řád).
 
Zálohy na stravné a úplatu za vzdělávání se hradí převodem z účtu na účet mateřské školy
u Komerční banky: č.ú.22832561/0100 + variabilní symbol, který vám přidělí vedoucí školní jídelny.
 
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení Vašeho dítěte.
 
Při změně čísla účtu, přijďte prosím do kanceláře, vyplnit: „Prohlášení o změně čísla účtu“.
 
      Případné dotazy ohledně stravování na e-mail. adrese: vedouci.sj@msbrozikova.cz, nebo
      telefonu 606890714, 466799170.
 
   Děti omlouvejte do 7,30 hodin na uvedených kontaktech.
 

 

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6