Mateřská škola
Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450

O školce

Naše Mise

Vzděláváme - prožitkem a hrou

Vychováváme - citlivě a příkladem

Spolupracujeme - se všemi, kteří mohou dětem přispět k jejich rozvoji

Jsme tu pro děti a jejich rodiče a máme společný cíl

Informace o školce

MŠ Brožíkova byla otevřena jako šestitřídní v roce 1976 na sídlišti Polabiny IV.,nový pavilon, sloužící jako sedmá třída, byl vybudován v roce 2010. MŠ je včleněna do příjemného prostředí na konci sídliště před tenisovými kurty nedaleko řeky Labe. Je obklopena rozsáhlou zahradou s množstvím zeleně a vhodným vybavením pro činnosti dětí. Areál mateřské školy tvoří pět samostatných pavilonů.  Hospodářský pavilon slouží jako technické zázemí a kanceláře, v dalších budovách jsou třídy pro děti MŠ. Severní stranu budov obklopuje dopravní hřiště s přenosnými dopravními značkami a garáží s vozovým parkem.

Všichni zaměstnanci se snaží rozvíjet děti přirozenými a jim blízkými činnostmi. Vždyť pohyb, zpěv, pohádky, práce, malování, humor - to vše dělá školu tím, čím má být.

Do tříd Měsíček, Hvězdička, Berušky, Myšky, Mravenci, Čmeláci jsou děti zařazovány podle věku, ale přihlíží se i k požadavkům a přáním rodičů, k respektování sourozeneckých a přátelských vazeb dětí. Alternativní třída Sluníčko s prvky waldorfské pedagogiky pro děti ve věku od 2 do 6 let. Tato třída zajišťuje specifický program za aktivní účasti rodičů po celý rok.

Zřizovatelem MŠ je statutární město Pardubice.


 

Provoz naší  MŠ:

Pondělí 6:30 - 18:30
Úterý
6:30 - 18:30
Středa 6:30 - 18:30
Čtvrtek 6:30 - 17:30
Pátek 6:30 - 17:00

Prodloužený provoz v pondělí, úterý a středu do 18:30 hodin a ve čtvrtek do 17:30 hodin se týká pouze rodičů s pracovní dobou delší, než do 17:00 hodin.

Využití prodlouženého provozu je možné po předcházející vzájemné domluvě na třídách.

Provoz jednotlivých tříd je vyvěšen na nástěnkách.


Pracujeme podle schváleného Školního vzdělávacího programu "Já a ty, my spolu objevujeme svět" a na něj navazujících třídních vzdělávacích programů.

Školní řád k nahlédnutí ZDE 

Aktivity

 • Profesionalita a laskavý přístup všech pedagogických pracovnic pečujících o Vaše děti
 • účast předškolních dětí ve škole v přírodě  
 • hra na zobcovou flétnu "veselé pískání a zdravé dýchání" individuálně na třídách 
 • "učíme se anglicky" - pod vedením zkušené lektorky
 • logopedická prevence "Brousíme si jazýčky"
 • taneční a pěvecký kroužek "Pramínek", který pravidelně vystupuje při festivalech "Zrcadlo umění"
 • pravidelné školní výlety, plavba na lodi Arnošt, návštěvy Ekocentra Paleta 
 • Tenisová škola Jana Ševečka - zajišťujeme tréninky v dopoledních hodinách - jednou týdně ( pro děti předškolní ze třídy Mravenci a Čmeláci, pro děti 4-5leté ze třídy Myšky, Sluníčko)
 • pro velkou radost dětí oslavujeme - Příjezd svatého Martina na živém koni s lampionovým průvodem, programem pro děti a  veřejnost
 • roční slavnosti alternativní třídy - Michaelská slavnost, příjezd svatého Martina, Adventní spirála, průvod Tří králů, Masopustní karneval, Vynášení Morany, Svatojánská slavnost  
 • návštěvy v 1. třídách ZŠ
 • návštěvy kulturních představení  -  divadla, koncerty, výstavy, vystoupení kouzelníků, 
  vystoupení zvířátek.... 
 • spolupracujeme s LŠU, ZUŠ
 • pěvecké, pracovní a výtvarné činnosti využíváme při vystoupeních pro rodiče (besídky, rozloučení s předškoláky, výstavy, výtvarné soutěže...)
 • oslavy významných dnů v MŠ- Světový den zvířat, Slavnost svatého Martina, Vítání jaraDen Země, Den dětí
 • ukázka výcviku dravců, beseda s městskou policií
 • zaměřujeme se také na zdravotnickou a protidrogovou prevenci s využitím literatury
  "Panenka Jablenka a kluk Viktor" a dalších námětových her
 • účastníme se ekologických akcí  Recyklohraní
 • sběr v naší MŠ je zaměřen na papír, lepenku, víčka od PET lahví, PET lahve, baterie
 • v zimním období lyžařský kurz , plavecký kurz,v jarním období cyklokurz a in-line kurz ( pro děti od 4 let)
 • dětský aerobic v MŠ ( pro děti od 4 let)

 Jsme zapojeni do projektu:

Projekt (název, registrační číslo):
ŠABLONY III.
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018082
VÝŠE PODPORY – 469 548,00 Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2021

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2022

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. 

Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

EU chůvy.png

 

Projekt (název, registrační číslo):Personální podpora - MŠ Brožíkova, Pardubice

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010079

VÝŠE PODPORY – 751 842,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2019

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností


Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

scan_007865_page-0001.jpg

Vybrané aktivity:

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

 EU chůvy.png

 


 Dále spolupracujeme na projektech:

Výzkum rozvoje matematických kompetencí u předškolních dětí

Mateřská škola je od školního roku 2017/2018 zapojena do výzkumu matematických kompetencí u předškolních dětí prostřednictvím herně vzdělávací aplikace. Výzkum je realizován ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a zabývá se novými možnostmi rozvoje rozumových dovedností u předškolních dětí a analýzou přínosu využívání nových technologií ve výuce prostřednictvím odborně sestavených materiálů. 

Projekt OPVVV

Zapojení naší mateřské školy do projektu OPVVV  "Předškolákovo individualizované vzdělávání", přičemž naše MŠ působí jako centrum kolegiální podpory.

pivv.jpg

 

Digitalizujeme školu

 ddddd.png

 

 

Celé česko čte dětem          Plnime program SZS

 

 DOTACE, SPONZORSKÉ DARY 

Firma Elberry s.r.o

věnovala naší MŠ bezplatně 3 čističky vzduchu do tříd. Tímto bychom firmě rádi vyjádřili poděkování.

 

SmP (Služby města Pardubice) - odpady a.s.

poskytla MŠ Brožíkova částku ve výši 50 000,- na pořízení elektrického kompostovacího zařízení na odpad z kuchyně školní jídelny.

 

SmP - odpady a.s.

 Poskytnutí částky 90 000,- Kč za účelem financování školství a vzdělávání na podporu a ochranu mládeže.

 

SmP- odpady a.s.

Poskytnutí peněžité částky 1000,- Kč za účelem rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže ve smyslu ustanovení § 20 odst. 8 ZDP.

Vyhodnocení 19. ročníku sběru plastových lahví PET na základních školách a mateřských školách Pardubice ve školním roce 2018/2019.

 

 

 

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29
Kroužek “Pramínek”
Vzdělávací centrum SFÉRA - třída Mravenci
30
Společné focení tříd
4. lekce IN-LINE - poslední
31
Den dětí v MŠ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
Pramínek - vystoupení pro rodiče dětí, od 16:00 na třídě Hvězdička
13
Třída Sluníčko - pasování předškoláků
14 15 16
17 18 19
Třída Mravenci - rozloučení s předškoláky od 16:00
Zrcadlo umění - třídy Mravenci, Čmeláci
20
Třída Sluníčko - Svatojánská slavnost
Třída Čmeláci - rozloučení s předškoláky od 16:00
21 22 23
24 25
VÝLET - ZOO Dvůr Králové - třída Mravenci, Čmeláci, Myšky
VÝLET - ZOOPARK Stěžery - třída Berušky, Hvězdička, Sluníčko, Měsíček
26 27 28 29 30